Araling Panlipunan sa Makabagong Siglo (For Grade 7 to Grade 10)

Textbook Series Description

Ang serye ng “Araling Panlipunan sa Makabagong Siglo” ay binalangkas alinsunod sa layuning pangkurikulum ng Ikapito hanggang Ikasampung Baitang ng Araling Panlipunan na magkapagpamalas ang mga mag-aaral ng malalim na pangunawa at pagpapahalaga sa mga pangunahing kaisipan ng mga napapanahong isyu sa pag-aaral ng kasaysayan, heograpiya, pamahalaan, kultura, at lipunan ng mga rehiyong Asyano, Kasaysayang Pandaigdig; mga kaisipan sa ekonomiks at pambansang pag-unlad at napapanahong isyu at hamong panlipunan.

Ang serye ay binubuo ng Ikapito hanggang Ikasampung Baitang ng Araling Panlipunan sa mataas na paaralan. Pinagsumikapan rin ng seryeng ito na maisapraktika ang mga teorya ng pagkatuto tulad ng konstruktibismo, magkatuwang na pagkatuto (collaborative learning), at pagkatutong pangkaranasan (experiential learning) at ang paggamit ng mga istratehiyang pasiyasat, intregratibo, interdesiplinaryo at multisiplinaryo na mababakas at mararanasan sa mga gawaing pagkatuto ng bawat aralin. Gayundin, ang mga gawaing pagkatuto sa bawat aralin ay nilapatan ng integrasyon ng teknolohiya (technology integration) at edukasyon sa literasing pang-midya (media literacy education) na mahahalagang kasanayang nabibilang sa 21st Century Literacy.

Product Specifications
MGA MAY-AKDA

G. Alfredo A. Lozanta Jr.
Bb. Jodi Mylene M. Lopez
Bb. Everlida D. Jimenez
G. Hermes P. Vargas

SUKAT NG AKLAT 6.75” x 9.75”
BILANG NG PAHINA Gr. 7 -296, Gr. 8 - 424, Gr. - 9 232, Gr.10 - 258
MOVING FORWARD Gr. 7 - 352, Gr. 8 - 480, Gr. 9 - 256, Gr.10 - 272
PATNUGOT Gng. Ma. Luisa G. Macalalad
TAON NG PAGKAKALATHALA 2015

 

Gabay Sa Pagtuturo

Kalakip ng mga Aklat na ito ay ang Gabay sa Pagtuturo na makatutulong sa mga guro sa paghahanda ng kanilang aralin. Ang mga gabay na ito ay nagbibigay ang mga mungkahi kung paano matatalakay ang mga aralin, at mga inaasahang sagot sa mga tanong sa pagtalakay.

Moving Forward