Kronika (For Grade 7)

Textbook Series Description

PAGLALARAWAN NG SERYE
Ang Kronika ay Araling Panlipunan ayon sa tagubilin ng K to 12
Curriculum, nalalamanan alinsunod sa mga bago at karagdagang
kahusayan sa pagkatuto o “learning competencies” na inuugit
ng lokal/global na pangitain nito. Ang mga aralin at pagsasanay
na nakapaloob sa aklat na ito ay nagbubukas sa anumang
parokyal na pag-iisip kapwa ng tagapagturo at ng mag-aaral, at
bukas sa multi-lingguwal na komunikasyon upang lalong may
koneksiyon ang katutubo sa daigdigan. Nahahati ito sa apat
(4) na yunit ayon sa pinagagalugad na paksain ng K to 12 na
iniiral na ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang bawat yunit ay may
nasa apat hanggang anim na aralin alinsunod sa Kahusayang
Pagkatuto o K to 12 Learning Competencies.

Product Specifications

DETALYADONG PALIWANAG
TUNGKOL SA AKLAT
Mga May-Akda Bb. Ma. Clarissa Gutierrez,
Bb. Jodi Mylene M. Lopez, Bb. Everlida D. Jimenez,
G. Hermes P. Vargas, at G. Alfredo A. Lozanta, Jr.
Sukat ng Aklat 8.0” x 10.5”
Bilang ng Pahina
Gr. 7 – 288, Gr. 8 – 448,
Gr. 9 – 240 , Gr. 10 – 256
Karapatang-Ari 2018