Kronika (For Grade 7 to Grade 10)

Textbook Series Description

Ang Kronika ay Araling Panlipunan ayon sa tagubilin ng K to 12 Curriculum, nalalamanan alinsunod sa mga bago at karagdagang kahusayan sa pagkatuto o learning competencies na inuugit ng lokal/global na pangitain nito. Ang mga aralin at pagsasanay na nakapaloob sa aklat na ito ay nagbubukas sa anumang parokyal na 
pag-iisip kapuwa ng tagapagturo at ng mag-aaral, at bukas sa multi lingguwal na komunikasyon upang lalong may koneksiyon ang katutubo sa daigdigan. Nahahati ito sa apat (4) na yunit ayon sa pinagagalugad na paksain ng K to 12 na iniiral na ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang bawat yunit ay may nasa apat hanggang anim na aralin alinsunod sa Kahusayang Pagkatuto o K to 12 Learning Competencies.

Product Specifications
MGA MAY-AKDA

b. Ma. Clarissa Gutierrez

Bb. Jodi Mylene M. Lopez

Bb. Everlida D. Jimenez

G. Hermes P. Vargas

G. Alfredo A. Lozanta, Jr.

SUKAT NG AKLAT 8.0” x 10.5”
BILANG NG PAHINA Gr. 7 - 288
Gr. 8 - 348 
Gr. 9 - 240 
Gr. 10 - 256
KARAPATANG-ARI 2018

 

Gabay Sa Pagtuturo

Kalakip ng mga Aklat na ito ay ang Gabay sa Pagtuturo na makatutulong sa mga guro sa paghahanda ng kanilang aralin. Ang mga gabay na ito ay nagbibigay ang mga mungkahi kung paano matatalakay ang mga aralin, at mga inaasahang sagot sa mga tanong sa pagtalakay.

Moving Forward