Kronika (For Grades 1 and 4)

Textbook Series Description

PAGLALARAWAN NG SERYE

Ang Kronika ay Araling Panlipunan ayon sa tagubilin ng K to 12
Curriculum, nalalamanan alinsunod sa mga bago at karagdagang
kahusayan sa pagkatuto o “learning competencies” na inuugit
ng lokal/global na pangitain nito. Ang mga aralin at pagsasanay
na nakapaloob sa aklat na ito ay nagbubukas sa anumang
parokyal na pag-iisip kapwa ng tagapagturo at ng mag-aaral, at
bukas sa multi-lingguwal na komunikasyon upang lalong may
koneksiyon ang katutubo sa daigdigan. Nahahati ito sa apat
(4) na yunit ayon sa pinagagalugad na paksain ng K to 12 na
iniiral na ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang bawat yunit ay may
nasa apat hanggang anim na aralin alinsunod sa Kahusayang
Pagkatuto o K to 12 Learning Competencies.

 

 

Product Specifications

DETALYADONG PALIWANAG
TUNGKOL SA AKLAT
Mga May-Akda Bb. Ma. Chrissie S. Reynaldo,
G. Mario L. Tolentino, Bb. Ersyllen S. Biñas,
G. Michael J. Cabrera, G. Gregorio M. Rodillo,
at Bb. Maria Anabel V. Alvar
Sukat ng Aklat 8.0” x 10.5”
Bilang ng Pahina
Gr. 1 – 288, Gr. 2 – 352, Gr. 3 – 368,
Gr. 4 – 432, Gr. 5 – 272, Gr. 6 – 256
Karapatang-Ari 2018

TEXTBOOK OUTLINE

BAITANG 1
Yunit I Ako ay Natatangi
Yunit II Ang Aking Pamilya
Yunit III Ang Aking Paaralan: Pagtuklas Pagpapahalaga,
Katuwang ko Ngayon at Bukas
Yunit IV Ang Aking Kapaligiran: Pagpapahalaga sa
Paaralan, Tahanan, at Pamayanang Ginagalawan

BAITANG 2
Yunit I Ang Aking Komunidad
Yunit II Ang Aking Komunidad Noon at Ngayon
Yunit III Kultura at Pagkakakilanlan ng Aking Komunidad
Yunit IV Pagiging Kabahagi ng Komunidad

BAITANG 3
Yunit I Ang mga Lalawigan sa Aking Rehiyon
Yunit II Ang Kuwento ng mga Lalawigan
sa Sariling Rehiyon
Yunit III Ang Pagkakakilanlang Kultural
ng Kinabibilangang Rehiyon
Yunit IV Ang Ekonomiya at Pamahalaan

BAITANG 4
Yunit I Ang Aking Bansa
Yunit II Lipunan, Kultura, at Ekonomiya ng Aking Bansa
Yunit III Ang Pamahalaan sa Aking Bansa
Yunit IV Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa
Baitang 5
Yunit I Mayamang Nakalipas ng mga Pilipino
Yunit II Pamunuang Kolonyal
Yunit III Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang
Kolonyal ng mga Espanyol
Yunit IV Mga Pagbabago sa Kolonya at
Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan
(Ika-18 Dantaon Hanggang 1815)

BAITANG 6
Yunit I Kinalalagyan ng Pilipinas at Malayang
Kaisipan sa Mundo
Yunit II Pagpupunyagi sa Panahon ng Kolonyalismong
Amerikano at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
(1899-1945)
Yunit III Mga Hamon sa Nagsasariling Bansa
(Ikatlong Republika ng Pilipinas)
Yunit IV Tungo sa Pagkamit ng Tunay na Demokrasya at
Kaunlaran (1972-Kasalukuyan)