Pilipinas: Pinagpalang Bayang Sinilangan (For Grade 1 to Grade 6)

Paglalarawan Ng Serye

Ang Pilipinas: Pinagpalang Bayang Sinilangan ay Araling Panlipunan ayon sa tagubilin ng K to 12 Kurikulum, nalalamanan ito alinsunod sa mga bago at karagdagang kahusayan sa pagkatuto o "learning competencies" na inuugit ng lokal/global na pangitain nito. Ang mga aralin at pagsasanay na nakapaloob sa aklat na ito ay nagbubukas sa anumang parukyal na pag-iisip kapwa ng tagapagturo at ng mag-aaral, at bukas sa multilingguwal na komunikasyon upang lalong may koneksyon ang katutubo sa daigdigan. Sa kabuuan, ang natatanging aklat na ito ay inaasahang makatutulong sa mga guro at mag-aaral upang maging makabuluhan at kasiya-siya ang bawat yugto tungo sa paghubog ng isang may kakayahan, makabuluhan, makabayan, makatao, at maka-Diyos na mamamayang Pilipino ng Perlas ng Silanganan – ang ating bansang Pilipinas.

Detalyadong Paliwanag Tungkol Sa Aklat
MGA MAY-AKDA

Bb. Maria Chrissie S. Reynaldo
Bb. Maria Anabel V. Alvar
Bb. Ersyllen S. Biñas
G. Michael J. Cabrera
G. Gregorio M. Rodillo
G. Mario L. Tolentino

SUKAT NG AKLAT 8.0’’ x 10.5’’
BILANG NG PAHINA Gr.1 - 250, Gr. 2 - 250,
Gr.3 - 250, Gr.4 - 298,
Gr.5 - 240, Gr.6 - 208
PATNUGOT Gng. Ma. Luisa G. Macalalad
TAON NG PAGKAKALATHALA Una hanggang Ikaapat na
Baitang – 2013
Ikalimang Baitang – 2014
Ikaanim na Baitang – 2015

 

Gabay Sa Pagtuturo

Kalakip ng seryeng ito ay ang Gabay sa Pagtuturo na nilalamanan ng mga sumusunod:

  • Mga Layunin, Pagsang- Aralin, Pamaraan, Panimulang Gawain, Paglinang na Gawain, Pangwakas na Gawain Pagtataya
  • Makikita rin sa gabay ang ilang pahinang mula sa aklat ng mag-aaral upang madaling matukoy ng guro ang paksang ipinapaliwanag.
  • Nakasaad din dito ang mga kasagutan sa mga pagsasanay sa bawat aralin.
Textbook Features
Textbook Outline

UNANG BAITANG

Yunit I Ako ay Natatangi
Yunit II Ang Aking Pamilya
Yunit III Ang Aking Paaralan: Pagtuklas, Pagpapahalaga, Katuwang Ko Ngayon at Bukas
Yunit IV Ang Aking Kapaligiran:Pagpapahalaga sa Paaralan,Tahanan, at Pamayanang Ginagalawan

IKALAWANG BAITANG

Yunit I Ang Aking Komunidad
Yunit II Ang Aking Komunidad Noon at Ngayon
Yunit III Kultura at Pagkakakilanlan ng Aking Komunidad
Yunit IV Pagtutulungan at Kabuhayan sa Komunidad

IKATLONG BAITANG

Yunit I Pilipinas: Ang Aking Kinagisnang Pamayanan
Yunit II Kultura ng Aking Pamayanan
Yunit III Ako, ang Pamayanan, at ang Pamahalaan ay Nagtutulungan
Yunit IV Ang Aking Maunlad na Pamayanan

IKAAPAT NA BAITANG

Yunit I Heograpikal na Katangian ng Aking Lalawigan at Rehiyon
Yunit II Ang Aking Mga Rehiyon sa Pilipinas
Yunit III Ang Pamahalaan sa Aking Lalawigan at Rehiyon
Yunit IV Ang Pag-unlad ng Aking Rehiyon

IKALIMANG BAITANG

Yunit I Ang Sinaunang Lipunan ng mga Pilipino
Yunit II Pagdating at Pananakop ng mga Kastila
Yunit III Panahon ng Pananakop ng mga Amerikano
Yunit IV Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig Hanggang sa Matatag na Republika

IKAANIM NA BAITANG

Yunit I Ang mga Mamamayan ng Estado
Yunit II Ang Teritoryo ng Pilipinas
Yunit III Ang Pamahalaan ng Pilipinas
Yunit IV Ang Soberanya ng Bansa