Vinta: Paglalayag sa Wikang Filipino for Elementary School

Paglalarawan Sa Serye

Ang pagbabago at pagpapayabong sa Kurikulum ng Edukasyon ang nakaganyak sa mga may-akda upang maghanda ng seryeng Vinta Paglalayag sa Wikang Filipino. Inihanda ito bilang tugon sa hinihingi at hamon ng isang nagbabagong panahon at lipunang nagsusumikap umakma sa mga pagbabago at pag-unlad ng karamihan ng mga bansa sa mundo. Sa paghahanda ng seryeng Vinta, isinaalangalang ang mga simulain at mga probisyon ng K to 12 bilang pundasyon sa pagkatuto at paglago ng isang kabataang Pilipino.

Detalyadong Paliwanag Tungkol Sa Aklat
MAY-AKDA

G. Gregorio M. Rodillo,
G. Mario L. Tolentino, Gng. Raquel T.
Cabardo, Gng. Zenaida Z. Agbon,
G. Reggie M. Parico, G. Jesus Joseph D.
Ignacio at G. Efren J. Domingo

SUKAT NG AKLAT 8.0” x 10.5”
BILANG NG PAHINA Gr. 1 - 416, Gr. 2 - 384, Gr. 3 - 416,
Gr. 4 - 400, Gr. 5 - 352, Gr. 6 - 330
KARAPATANG-ARI 2017

 

Gabay Sa Pagtuturo
Textbook Outline

Ikauna Hanggang Ikaanim Na Baitang

Yunit I Pangalagaan ang Karangalan
Yunit II Igalang ang Karapatan
Yunit III Balikatin ang Pagbabago
Yunit IV Tamuhin ang Pag-unlad

Saklaw Ng Pamantayang Pangnilalaman Ng Ikauna Hanggang Ikaanim Na Baitang

Paglinang ng Talasalitaan
Pag-unawa sa Binasa/
Napakinggan
Gramatika
Pagsulat
Pagpapahalaga

Textbook Features