Vinta: Paglalayag sa Wikang Filipino (For Grades 1 and 4)

Textbook Series Description

PAGLALARAWAN NG SERYE
Ang pagbabago at pagpapayabong sa Kurikulum sa Edukasyon
ng elementarya ang nakaganyak sa mga may-akda upang
maghanda ng seryeng Vinta: Paglalayag sa Wikang Filipino.
Inihanda ito bilang tugon sa hamon ng nagbabagong panahon
at lipunang nagsusumikap umakma sa mga pagbabago at pagunlad
ng karamihan ng mga bansa sa mundo.
Sa bagong edisyon na ito ng seryeng Vinta, muling binalikan
ang mga probisyon ng kurikulum ng K to 12. Siniguro ang
ugnayan ng mga layuning pampagkatuto ng kurikulum at mga
gawaing inilatag sa aklat at tiniyak na matibay ang pundasyon
sa pagkatuto at paglago ng mag-aaral na gagamit nito.

Product Specifications

DETALYADONG PALIWANAG
TUNGKOL SA AKLAT
Koordineytor G. Jesus Joseph D. Ignacio
Mga May-Akda G. Gregorio M. Rodillo, G. Jesus Joseph D.
Ignacio, Bb. Raquel T. Cabardo, Bb. Zenaida Z. Agbon,
Bb. Joanna Marie D.C. Oliquino, G. Reggie M. Parico,
G. Mario L. Tolentino, at G. Efren J. Domingo
Sukat ng Aklat 8.0” x 10.5”
Bilang ng Pahina
Gr. 1 – 448, Gr. 2 – 432,
Gr. 3 – 448, Gr. 4 – 432,
Gr. 5 – 368, Gr. 6 – 352
Karapatang-Ari 2023