Vinta: Paglalayag sa Wikang Filipino (For Kinder)

Textbook Series Description

PAGLALARAWAN NG SERYE
Sinusunod ng aklat na Vinta: Paglalayag sa Wikang Filipino para
sa Preschool ang Developmentally Appropriate Practices (DAP)
habang nagbibigay rin naman ng mga mapanubok na mga tanong
at gawain bilang tugon sa iba’t ibang konteksto at komunidad sa
ating bansa. Ang kabuuang disenyo nito ay naglalayong palawigin
ang karanasan ng bata sa pamamagitan ng instruksiyon para sa
iba’t ibang mga kakayahan (bahagi ng intentional teaching).
Sinadya ang paglalatag ng masaya at makabuluhang mga
karanasan at gawain sa textbook (teachable moments at meaningful
learning experiences) para sa bata. Ang pag-uulit (repetition) at
pagkakaugnay ng mga gawain (connection at integration) tungo sa
mastery ay sinadya sa mga gawain sa aklat. Mula sa Paghahanda
(motibasyon at talasalitaan), Paglusong (aralin), Pagsasagwan
(wika at pagsasanay), Pagsisid (mga koneksiyon at pagpapalalim)
tungo sa Pagdaong (formative assessment), makikita ang daloy ng
mga aralin. Hinahamon ng aklat ang guro na magbasa, kumilos,
at tumuklas upang makatugon sa mahuhusay na tanong at
pagbabahagi ng mga musmos.

Product Specifications

DETALYADONG PALIWANAG
TUNGKOL SA AKLAT
May-Akda Gng. Donna Mae Ponce - Batnag
Sukat ng Aklat 8.0” x 10.5”
Bilang ng Pahina
Nursery –128, Prekinder – 208, Kinder – 192
Karapatang-Ari 2017